17.6.09

Ảnh động dạng PNG – Sự chấm dứt của triều đại ảnh động GIF

Ảnh động dạng PNG – Sự chấm dứt của triều đại ảnh động GIF
PNG (Portable Network Graphics).GIF (Graphics Interchange Format).
Các trang web vẫn dùng những định dạng ảnh khác nhau, như GIF, PNG hay JPEG. Trong các văn bản, mỗi định dạng tập tin ảnh này đều có những ưu thế khác nhau.
So với ảnh dạng GIF, ảnh dạng PNG tỏ ra có ưu điểm vượt trội. Trong khi ảnh PNG vẫn đang được dùng để khởi tạo các ảnh động, thì ảnh dạng GIF vẫn còn được các trình duyệt hỗ trợ hiển thị.
     … ảnh dạng PNG có các lợi thế so với ảnh dạng GIF  như:  toàn kênh alpha, hỗ trợ bảng màu lên tới hàng triệu màu, dung lượng nén ít mất mát  nhất … Trình duyệt Mozilla Firefox kết xuất các hoạt hình PNG  qua việc tạo ra một định dạng mới APNG (animated PNG). Định dạng này được xem như phần mở rộng cho PNG, cho phép kiến tạo các ảnh động dạng PNG.
Như vậy, PNG không chỉ thay thế cả các GIF tĩnh và động, điều này còn có nghĩa là kết thúc thời kỳ các ảnh GIF động.     
Nói chung các ảnh PNG có thể tạo bằng các dòng lệnh script hoặc dùng add-on APNG Edit của Firefox. Các add-on này cho phép tu sửa hình ảnh và thêm các ảnh riêng lẻ vào ảnh động APNG.
Ngoài ra, với trợ giúp của script (Javascript), bạn có thể quản lý việc xây dựng một ảnh động với các thành phần hoặc chỉ thị tùy chọn.      
Một công cụ khác để tạo ra ảnh động PNG là APNG Assembler, một ứng dụng trực tuyến cho phép bạn tạo ảnh động ở định dạng PNG bằng cách sử dụng trình duyệt web. 
Với một trình hoặc phần mềm xử lý chỉnh sửa hình ảnh, bạn cần có sẵn một ảnh PNG tĩnh hay các khung ảnh động,  các hình ảnh có dữ liệu giống nhau được gói trong một tệp nén. Việc tạo ra các hình ảnh động chỉ còn là nhấn.
                          
The End of Animated GIF Images Decade
Animated Images in PNG ( APNG )
The images used on the web can have various types of files formats, like GIF, PNG or JPEG. The advantages of every type of image file format are clearly presented in many articles.
Regarding GIF images limitations, it is well known the superiority of PNG images over GIFs. Due to the fact that PNG image file format can be employed in animated images creation, the GIF animated images could stop to exist on web pages, even web browsers still have rendering support for them.

In a 
previous article there are shown the advantages of PNG images in comparison to GIFs, like full alpha channel, support for millions of colors, lossless compression capabilities and more. Mozilla Firefox browser can render PNG animations, which are created in the new APNG (animated PNG) format. This type of format represent an extension to PNG, providing the possibility of animated images creation in PNG. As a consequence, the PNG does not replace only the static GIF images, but the animated ones too, which could mean the end of animated GIFs decade.

In a basic manner, the animated PNG images can be created with the help of on line scripts or by using Firefox add-on 
APNG Edit. This add-on is practically an editor for APNG images and it works by assembling individual images into a given animation. Also, with the help of scripts (Javascript), you can manage the building of an animation with custom elements or directives.

Another tool to create animated PNG images is 
APNG Assembler, an online application that allows you to make animations in PNG file format by using your web browser. With the help of an image editor or processing software, you must prepare the static PNG or individual animation frames, then with an archiving utility, all images having identical meta-data must be packed in a single zip archive. The creation of your animation is a step away from the touch of a button. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Related Posts with Thumbnails